Ondergetekende meldt zichzelf of zijn/haar kind aan als lid van badmintonvereniging Gouweslag en verklaart akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring (ook verkrijgbaar bij het secretariaat). In verband met wet en regelgeving zijn wij tevens verplicht u toestemming te vragen voor het vewerken van uw gegevens. Meer informatie over uw akkoord hierop kunt u vinden op de pagina over gegevensverwerking. Hiervoor dient u expliciet toestemming te verlenen op het inschrijfformulier.

Opzegging kan schriftelijk geschieden aan de secretaris of het bestuur voor 1 april van het speelseizoen. Tevens kunnen onze leden zich uitschrijven via onze website. Opzeggingen die voor 1 april van het huidige badmintonseizoen op correcte wijze bij de ledenadministratie zijn ontvangen, worden per 1 september van het lopende kalenderjaar uitgeschreven. Voor opzeggingen die ontvangen worden na 1 april van het huidige verenigingsjaar gaat de beëindiging van het lidmaatschap in per 1 september van het volgende verenigingsjaar.

Voor de benodigde spelerspasjes dient een (pas)foto ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Dit kan door uw foto digitaal op te sturen naar Heleen Keus van de ledenadministratie@gouweslag.nl.

De contributie voor een volledig seizoen bedraagt voor senioren € 222,50, voor junioren € 180,- en voor mini’s  € 125,-

Voor vrijwilligers bestaat er een vrijwilligerskorting van €25,-. Vrijwilligers houden de vereniging draaiend en zijn altijd welkom, voor het organiseren van toernooien, het draaien van bardiensten, het organiseren van leuke activiteiten, of andere zaken. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Dit kan bij het bestuur of de ledenadministratie.

Lidmaatschap Gouweslag

Hieronder wordt puntsgewijs het contributie systeem weergegeven samen met de regels betreffende het opzeggen van het lidmaatschap.

  • de contributie wordt per kalenderjaar (januari t/m december) geïnd;
  • de eventuele training, competitie- en shuttlebijdragen hebben betrekking op het lopende seizoen;
    het speelseizoen loopt van september tot en met mei;
  • opzeggingen dienen voor 1 april via een mail aan de ledenadministratie te geschieden (ontvangst van de opzegging zal door de ledenadministratie worden bevestigd);
  • er kan alleen met ingang van het nieuwe speelseizoen opgezegd worden, dus opzeggen per 1 januari is NIET mogelijk;
  • wanneer het lidmaatschap in de loop van het speelseizoen wordt opgezegd, blijft de contributie voor het gehele speelseizoen verschuldigd;
  • alleen indien tijdig is opgezegd (voor 1 april) zal de contributie die betaald is en betrekking heeft op het nieuwe seizoen (de maanden september t/m december) aan u terug betaald worden;
  • uw lidmaatschap geeft senioren en junioren u het recht om elke speelavond dat Gouweslag open is te komen badmintonnen (in de regel elke woensdag- en vrijdagavond).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van Gouweslag:

Senioren: Inge de Visser, penningmeester@gouweslag.nl
Junioren: Inge de Visser, penningmeester@gouweslag.nl en/of Lucas de Wit & Bianca Melkert, jeugdcommissie@gouweslag.nl
Mini’s: Lucas de Wit & Bianca Melkert, jeugdcommissie@gouweslag.nl en/of Mel Steudel, minis@gouweslag.nl